Pereiti prie turinio

Skausmas dešiniajame pilvo šone būdingas apendicitui, kirkšnyje — įstrigus kirkšnies išvaržai. Maudena kairįjį šoną, bet pakenčiamai. Rugpjūčio 11 ar 12 d. Dešinėje pusėje esanti galinė pusė gali pakenkti urolitiazei. Skausmai dešiniajame šone po didelių fizinių krūvių neatsiras, jei pavalgysite valandos prieš fizinių krūvių pradžią.

Vaikui skauda pilvą: saviveikla pavojinga Nuotrauka Easyfoto. Priežasčių yra daugybė, ir jos — pačios įvairiausios. Pilve yra daug organų: kepenys, kasa, skrandis, žarnynas, prie jų glaudžiasi inkstai, šlapimtakiai, lyties organai. Sutrikimai bet kuriame iš šių organų gali pasireikšti skausmu. Ir ne tik jie.

Stiprus skausmas praneša apie kasos problemas m. Ką da­ry­ti, no­rint iš­sau­go­ti vie­ną svar­biau­sių žmo­gaus or­ga­nų, pa­lai­kan­tį vi­są virš­ki­ni­mo sis­te­mos dar­bą, pa­ta­ria gy­dy­to­ja gast­roen­te­ro­lo­gė, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Gast­roen­te­ro­lo­gi­jos-en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja Gi­ta­na Acu­tė.

Ka­sa at­lie­ka dvi funk­ci­jas: eg­zok­ri­ni­nę ir en­dok­ri­ni­nę. Eg­zok­ri­ni­nė ka­sos funk­ci­ja yra ga­min­ti virš­ki­ni­mo fer­men­tus, ku­rie skai­do ang­lia­van­de­nius, rie­ba­lus ir bal­ty­mus plo­no­jo­je žar­no­je.

skausmas desiniame sone po krutine išgėrę alaus sąnarių sustingimas

En­dok­ri­ni­nė funk­ci­ja — iš­skir­ti in­su­li­ną, ku­ris ma­ži­na gliu­ko­zės kon­cent­ra­ci­ją krau­jy­je. Sut­ri­kus en­dok­ri­ni­nei funk­ci­jai, žmo­gus su­ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu, o su­tri­kus eg­zok­ri­ni­nei funk­ci­jai — lė­ti­niu ar­ba ūmiu pank­rea­ti­tu ka­sos už­de­gi­mu.

Ingrida Pukėnienė

Apie ka­sos už­de­gi­mą pir­miau­siai pra­ne­ša pil­vo skaus­mas. Ūmi­nio už­de­gi­mo at­ve­ju jis bū­na la­bai stip­rus, de­šimt­ba­lė­je sis­te­mo­je skausmas desiniame sone po krutine 8—10 ba­lų.

Skaus­mas jun­ta­mas vir­šu­ti­nė­je pil­vo da­ly­je, po abiem šon­kau­liais, juo­sian­tis, nuei­nan­tis į nu­ga­rą.

Kaklo-krūtinės radikulitas Toks susirgimas pakankamai dažnas. Jo pradžiai turi įtakos osteochondrozės požymiai.

Taip pat at­si­ran­da py­ki­ni­mas, vė­mi­mas be pa­ge­rė­ji­mo jaus­moape­ti­to sto­ka, pil­vo pū­ti­mas, ser­gant ūmi­niu ka­sos už­de­gi­mu ga­li­mas karš­čia­vi­mas. Ser­gant lė­ti­niu ka­sos už­de­gi­mu pra­de­da kris­ti kū­no svo­ris.

Stiprus skausmas praneša apie kasos problemas

Acu­tė pa­brė­žia, kad pa­ju­tus stip­rų skaus­mą, ne­dels­ti ir kuo grei­čiau kreip­tis į gy­dy­to­ją. Esant ūmi­niam ka­sos už­de­gi­mui svar­bi kiek­vie­na va­lan­da. Kuo grei­čiau pa­cien­tas pa­ten­ka į me­di­kų ran­kas, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė pa­gy­ti. Tai tam­pa pa­vo­jin­ga gy­vy­bei. Prie­žas­tys Pag­rin­di­nės ūmi­nio pank­rea­ti­to prie­žas­tys yra tul­žies la­ta­kų ak­men­li­gė ir stip­rus ap­si­nuo­di­ji­mas al­ko­ho­liu.

Kodėl kai kuriems žmonėms bėgant staiga pradeda skaudėti šoną?

Lė­ti­nis pank­rea­ti­tas net 70 pro­cen­tų at­ve­jų iš­si­vys­to dėl il­ga­lai­kio al­ko­ho­lio var­to­ji­mo. Tul­žies la­ta­kų ak­men­li­gės at­ve­ju su­trin­ka ka­sos sul­čių nu­te­kė­ji­mas į dvy­li­ka­pirš­tę žar­ną, ka­sos fer­men­tų pa­ten­ka at­gal į ka­są ir pra­de­da ją virš­kin­ti, su­kel­da­mi ląs­te­lių žu­vi­mą. Ūmi­nis ka­sos už­de­gi­mas taip pat ga­li iš­si­vys­ty­ti dėl pil­vo trau­mos, na­vi­kų, ana­to­mi­nių tul­žies la­ta­kų pa­ki­ti­mų, re­tais at­ve­jais dėl pa­ra­zi­tų.

Ūmi­nį ka­sos už­de­gi­mą ga­li iš­pro­vo­kuo­ti ir che­mi­nės me­džia­gos, vais­tai, rent­ge­no kont­ras­ti­nės me­džia­gos, taip pat vi­ru­sai, bak­te­ri­jos, krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mai.

Ka­sos už­de­gi­mą ga­li iš­pro­vo­kuo­ti ne tik al­ko­ho­lis, bet ir rie­bus, gau­sus mais­tas, ir rū­ky­mas.

Pa­sak G. Acu­tės, rū­ky­mas net pa­vo­jin­ges­nis už al­ko­ho­lį, nes pro­vo­kuo­ja lė­ti­nius pro­ce­sus ka­so­je, tai yra jun­gia­mo­jo au­di­nio iš­ve­šė­ji­mą.

Skausmas krūtinės ląstos plote: kokių ligų simptomas

O esant lė­ti­niam ka­sos už­de­gi­mui, rū­ky­mas net 15 kar­tų pa­di­di­na ri­zi­ką su­si­rgti ka­sos vė­žiu. Net ir lai­ku diag­no­zuo­tas ka­sos vė­žys yra mir­ti­na li­ga. Esant pa­žan­giam gy­dy­mui su ka­sos vė­žiu iš­gy­ve­na­ma apie me­tus. Ka­sos už­de­gi­mas ga­li pra­žu­dy­ti in­su­li­ną ga­mi­nan­čias ląs­te­les, tai su­ke­lia cuk­ri­nį dia­be­tą.

skausmas desiniame sone po krutine kodėl skauda visus sąnarius

Gy­dy­mas Su­sir­gus ka­sos už­de­gi­mu ne­re­tai pri­rei­kia chi­rur­gi­nės ope­ra­ci­jos, ku­rios me­tu ša­li­na­mi la­ta­kus už­kim­šę ak­me­nys ar­ba cis­tos, su­si­da­riu­sios už­si­kim­šus la­ta­kams, ša­li­na­mi ne­kro­zės ži­di­niai, pū­li­niai.

Pas­vei­kus po ka­sos už­de­gi­mo po maž­daug 6 sa­vai­čių ga­li­ma su­grįž­ti į nor­ma­lų re­ži­mą.

skausmas desiniame sone po krutine rankų skausmas peopol medicina

Vis­gi gy­dy­to­ja pa­žy­mi, kad pro­fi­lak­ti­ka yra svar­biau­sia. Rei­kia veng­ti al­ko­ho­lio, mes­ti rū­ky­ti, veng­ti rie­baus mais­to. Esant lė­ti­niam ka­sos už­de­gi­mui gy­dy­mas ga­li bū­ti il­ges­nis.

LOSE MUFFIN TOP FAT in 14 Days - 10 minute Home Workout

Pa­cien­tui ski­ria­mi virš­ki­ni­mo fer­men­tai, nu­skaus­mi­na­mie­ji, tai­ko­mas mi­ty­bos re­ži­mas. Gy­dy­to­ja pa­brė­žia, kad ka­są bū­ti­na tau­so­ti, nes ji ne­pa­kei­čia­ma.

skausmas desiniame sone po krutine rankų skausmas tepalas

Be ka­sos žmo­gus neiš­gy­ven­tų. Vi­sų pir­ma dėl ka­sos lo­ka­li­za­ci­jos — ji nė­ra pil­vo ert­mė­je kaip, pa­vyz­džiui, ke­pe­nys, ji yra už pil­vo ert­mės.

Ar pažįstate savo organizmą: simptomai, išduodantys sutrikusią organų veiklą

Be to, ap­link ka­są yra daug su­dė­tin­gų ir svar­bių struk­tū­rų. Gy­dy­to­ja taip pat ne­pa­ta­ria pa­si­ti­kė­ti rek­la­muo­ja­mais mais­to pa­pil­dais, skir­tais ka­sai.

  1. Tai — kepenys.
  2. Stuburo slankstelis.
  3. Kaip alkoholis paveikia konkrečius organus Kasos veiklą blogina piktnaudžiavimas alkoholiu, riebus maistas, persivalgymas.
  4. Tampa kaulų ir sąnarių gydymas
  5. Laba diena, norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę taip pat patarimų apie savo susidariusią situaciją.
  6. Tiems, kas jaučia maudimą dešiniajame šone, būtina tai žinoti
  7. Artritas sąnarių ant piršto po traumos
  8. Autorius: Mantas Norkūnas Tai yra klinikinė diagnozė, kuri įvardija, kad pacientas jaučia skausmą krūtininėje stuburo dalyje.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Gast­roen­te­ro­lo­gi­jos-en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja Gi­ta­na Acu­tė sa­ko, kad ka­sos už­de­gi­mas su­ke­lia stip­rų skaus­mą vir­šu­ti­nė­je cent­ri­nė­je pil­vo da­ly­je, o ne kai­ria­me šo­ne. Skausmas desiniame sone po krutine, dvy­li­ka­pirš­tė žar­na ir tul­žies pūs­lė su la­ta­kais.

Krūtinės ląstos, tarpumenčio skausmas – Torokalgija

Ka­sa ga­mi­na virš­ki­ni­mo sul­tis, ku­rios kar­tu su tul­ži­mi la­ta­kais pa­ten­ka į dvy­li­ka­pirš­tę žar­ną. Esant tul­žies pūs­lės ak­men­li­gei la­ta­kai už­si­kem­ša, ka­sa iš­burks­ta ir pra­si­de­da ūmi­nis ka­sos už­de­gi­mas. Dienos populiariausi m.