Pereiti prie turinio

Šio skyriaus tikslas - pa­ dėti užpildyti spragą tarp skirtingų kartų. Kodėl nesiliauji rūkyti, kol dar gali? Laimei, ne visi pianistai yra kai kurie smuikininkai ir laimėjo konkursus. Auditorijos interesai priklauso nuo to, kaip viskas yra supakuota. Ir manydami, kad mano skonis, kaip pasakyti, ne visada sutampa su kitų žmonių skonio.

Jei- gu jauèiate panikà, jums padës gilus kvëpavimas. Jei esate tarp þmoniø ir jie jus nervina, eikite toliau nuo jø. Iðeikite á garaþà, á tuðèià biurà ar dar kur nors. Jeigu jauèiate, kad tuoj pravirksite, nesigëdinkite. Verkimas – bolshaw skausmas skausmas bûdas nuimti átampà. Nëra tokio þmogaus, kuris ge- rai iðsiverkæs po to nepasijustø lengviau.

Vienas ið baisiø dalykø, kuriuos mes darome su maþais berniukais – mokiname juos ne- verkti. Matome, kaip jie bando sulaikyti aðaras, bet derëtø at- kreipti dëmesá, kaip jie grieþia þandikauliais. Kaip tikri anglai, mes mokomës nejudinti lûpø, kad neparodytume emocijø. Bet mums lemta rodyti emocijas, o ne paslëpti jas viduje.

Klykite, rëkite ar pykite. Spirkite kartoninæ dëþæ ar dokumentø spintà. Paþvelkite á savo kovà kaip á bokso dvikovà, kurios negalite pra- laimëti. Niekas negali sustabdyti laiko. Su kiekviena praeinan- èia akimirka maþa pabaisa, tûnanti jûsø viduje, mirðta. Dþiauki- tës – jûsø triumfas neiðvengiamas. Nurodymø nepaisymas. Neátikëtina, taèiau kai kurie rû- kaliai pareiðkia man: „Jûsø metodas man nepadëjo. Aiðkumo dëlei að apibendrinsiu visus nuro- dymus ir ðio skyriaus pabaigoje pateiksiu kaip kontroliná sàra- ðà.

Neteisingas nurodymø supratimas. Pagrindinës proble- mos, pasirodo, ðios: a „Að negaliu nustoti galvojæs apie rûkymà. Tai tas pat, kaip naktá stengtis uþmigti. Kuo labiau sten- giatës, tuo tampa sunkiau.

"Poveikis yra viena iš meninės kalbos dalies." Interviu su Fedor Pavlovy-Andreevich

Svarbu, kà bûtent jûs galvojate. Jeigu jûs galvojate: „Ak, kaip mielai surûkyèiau cigaretæ“ arba „Kada gi pagaliau bûsiu laisvas? Að – laisvas“ – jûs bûsite laimingas. Taèiau pasakyti tiksliai, kada jûsø kûnas nebekentës dël lengvo fizinio atpratimo nuo nikotino, neámano- ma.

Tas tuðtumos, nesaugumo jausmas yra identiðkas áprastam alkiui, depresijai ar stresui. Cigaretë tik padidina ðiuos pojûèius. Ðtai kodël rûkaliai, kurie nustoja rûkyti naudodamiesi Valios pa- stangø metodu, niekada nebûna visiðkai ásitikinæ ar jiems pasi- sekë.

Net po to, kai kûnas nebekenèia dël atpratimo nuo nikoti- no, jei jis jauèia áprastà alká bolshaw skausmas skausmas stresà, smegenys vis dar sako: „Tai reiðkia, kad tu nori cigaretës. Jis toks menkas, kad mes net neátariame apie jo egzistavimà. Mes já paþástame tik kaip jaus- mà „Að noriu cigaretës“. Ar iðeidami ið stomatologo kabineto po baigiamojo gydymo seanso jûs laukiate, kol nustos skaudëti þan- dikaulá?

Þinoma, kad ne. Jûs gyvenate toliau. Esate pakilios nuo- taikos net tuo atveju, jei þandikaulá vis dar skauda. Jei lauksite jos, tai susikur- site dar vienà fobijà. Kartà nerûkiau tris savaites naudodamasis Valios pastangø metodu. Sutikau senà mokyklos draugà, buvusá rûkaliø. Jis paklausë: „Kaip reikalai? Iðsilaikyti visà likusá gyvenimà? Ko tu lauki? Tu jau viskà padarei. Tu – nerûkantis. Ko að laukiu? Jûs tampate nerûkanèiuoju, kai surûkote savo paskutinæ cigaretæ.

Svarbu, kad jûs nuo pat pradþiø bûtumëte laimingas nerûkantysis. Kaip galite pareikðti: „Noriu bûti nerûkanèiuoju“, o pas- kui sakote: „Noriu cigaretës“? Tai prieðtaravimas.

lengvasbudasmestirukyti

Jautėtės toks prislėgtas, kad buvote pasiruošęs man sumokėti bet kokią sumą, jei galėtumėte nerūkyti savaitę. Argi ne kvailas buvau? Rašėte, koks žvalus tuomet jautėtės ir kaip šaunu būti laisvam? Aš - kvailys. Padedate jam išsikabaroti. Jis jums dėkin­ gas, o paskui, po šešerių mėnesių, neria atgal į tą pačią pelkę.

Pasiūliau savo sūnui sumokėti svarų sterlingų, jei jis nepradės rūkyti iki savo dvidešimt pirmojo gim­ tadienio. Aš užmokėjau. Dabar jam dvidešimt dveji ir jis rūko kaip kaminas.

Negaliu patikėti, kad jis galėjo būti toks kvailas, maty­ damas, ką rūkymas padarė su manimi? Jis bent jau išvengė spąstų dvidešimt dvejus metus ir nežino, į kokią bėdą papuolė.

Jūs tuo­ se spąstuose kalėjote daugiau nei 40 metų. Savo kailiu patyrėte, kokie vargai kamuoja rūkalius, tačiau laisvėje išsilaikėte viso labo metus! Gali daugiau niekada neberūkyti, tačiau niekuomet nebūsi visiškai laisvas! Kol neatradau savo 19 metodo, buvau įsitikinęs jo teisingumu - tikėjau, kad didžioji dalis rūkalių, metusių rūkyti valios pastangomis paremtu metodu, nie­ kada nesijaučia visiškai laisvi.

Šį įsitikinimą sustiprina milijonai rūkalių, kurie daugybę metų nerūkė, bet vis dar kartais svajoja apie cigaretę, ir milijonai rūkalių, kurie nerūkė keletą mėnesių ar net metų ir įkliuvo vėl. VISI rūkaliai, įskaitant jaunimą, galvoja, kad geriau jau niekada nebūtų pradėję rūkyti, nors dauguma jų nėra pasiruošę to pripažinti. Įprastas pasiteisinimas, kuriuo dangstome norą ir toliau rū­ kyti - kad rūkymas mums teikia didžiulį malonumą. Sunku tuo patikėti, tačiau rūkymu mes niekuomet nesimėgaujame.

Tikime, kad rūkymas suteikia malonumą todėl, kad kai tik mums nelei­ džiama rūkyti, puolame į paniką ir jaučiamės apgailėtinai.

Yra du pagrindiniai veiksniai, dėl kurių mes ir toliau rūkome, ir nei vienas iš jų neturi nieko bendra su mėgavimusi. Pirmasis veiksnys - tikėjimas, kad mesdami rūkyti turime ištverti siaubingą neapibrėžtos trukmės traumą. Ironiška, tačiau dauguma rūkalių iš tiesų įveikia tą traumą vieną ar keletą kartų per savo gyvenimą ir jiems iš tiesų pavyksta tapti gana laimingais nerūkančiaisiais ke­ letui savaičių, mėnesių ar net metų.

Tačiau jie nesijaučia visiškai laisvi ir, anksčiau ar vėliau, didžioji jų dalis įkliūna vėl. Tai pagrin­ dinė priežastis, kodėl mėginimas mesti rūkyti net pačių drąsiausių rūkalių širdyse kels siaubą: įsitikinimas, kad net jei ir ištversi ne­ apibrėžto pereinamojo laikotarpio kančias, vis vien nebūsi visiš­ kai laisvas - niekuomet nebegalėsi visiškai mėgautis maistu arba susikaupti, ar įveikti stresą be cigaretės.

Būtina išsklaidyti šį mitą prieš grįžtant prie pavyzdžių apie Svetimą kailį. Galite ginčytis, kad antrasis pavyzdys tik patvir­ tina mitą: jeigu tėvas tikrai buvo laisvas, kodėl po metų jis vėl įkliuvo?

Patikinu jus, kad jis buvo laisvas. Deja, visiškai nesvarbu, kokia sistema mėgindamas mesti rūkyti naudojasi rūkalius. Net jei pasitelkia manąją, kuri tą procesą padaro lengvą ir net malo­ 20 nų, vis vien dar daug bolshaw skausmas skausmas įkliūva iš naujo. Kaip manote, kodėl vėl pas jus grįžau? Atminkite, tai nukrypimas nuo geriausias vaistas nuo paūmėjimo osteochondrozės mos, aš tiesiog mėginu nustatyti, ar jis iš tiesų buvo laisvas.

Jis vėl įkliuvo dėl tos priežasties, kad nikotino priklausomybė ne tik labai plačiai paplitus, bet kartu yra ir patys išmoningiausi, klastingiausi ir grėsmingiausi spąstai, kuriuos paspendė žmogus kartu su gam­ ta. Jis vėl įkliuvo dėl lygiai tos pačios priežasties, kaip ir pirmą kartą. Dėl tos priežasties, dėl kurios įkliuvo jo sūnus, dėl kurios įkliuvo ar dar tik gresia įkliūti ir jūsų vaikui, bolshaw skausmas skausmas tik mes visi - jūs, aš ir visuomenė bendrai kažko nesiimsime, kad išnaikintume ni­ kotino priklausomybę.

Ironiška, tačiau tai ne šiaip sau infekcinė liga tikrąja to žodžio prasme - tai labiausiai užkrečiama liga per visą žmonijos istoriją. Tačiau mes tai aptarsime vėliau. Šio skyriaus tikslas - pa­ dėti užpildyti spragą tarp skirtingų kartų. Leiskite jums priminti du savo pateiktus pavyzdžius: pirmą - apie sūnų, leidžiantį dūmų žiedus šalia savo tėvo, kuris rūkydamas susigadino sveikatą; antrą - apie kito vyro sūnų, kuris buvo laisvas 21 metus ir tėvą, kuris nerūkęs išbuvo vos metus, tačiau visi keturi jie pakliuvo į spąstus.

Pateikiau pavyzdžių, iš kurių aiškiai matyti, kad tiek tėvas, tiek vaikas šneka ta bolshaw skausmas skausmas kalba, tačiau nesusišneka. Nelengva užpildyti spragą tarp kartų, tačiau pasitelkus vaiz­ duotę, jautrumą ir psichologiją, įmanoma tą padaryti. Vienas iš tėvystės sunkumų tas, kad jaučiame pareigą globoti savo vaikus.

Bėda yra ta, kad, norint apsaugoti, kartais tenka juos drausminti. Pokalbiai labai lengvai gali virsti pamokslais ar net peikimu, o kai tai įvyks­ ta, bendravimo nebelieka. Jei esate rūkalius arba buvęs rūkalius, žymiai geriau paaiškin­ ti, kaip jus įviliojo į spąstus, negu pamokslauti savo vaikams apie rūkymo blogybes. Jei niekuomet nerūkėte, sudarykite galimybę savo vaikams pabendrauti su rūkaliumi arba buvusiu rūkaliumi, kurį jie gerbia - kuo nors, kas taip pat jiems ne pamokslautų, bet nuoširdžiai ir paprastai paaiškintų, kaip juos įviliojo į spąstus ir kaip jie norėtų, kad niekuomet nebūtų prisidegę tos pirmos ciga­ retės.

Jei suprantate savo vaikų poziciją ir kalbatės bolshaw skausmas skausmas kalba, kaip lygus su lygiu, tuomet pavyks užmegzti reikiamą ryšį. Ta­ čiau nėra prasmės jo užmezginėti, jei norite perduoti klaidingą žinią. Pirmas svarbus žingsnis - susibendraukite. Šiais laikais mokyklose vaikai mokomi savo tėvams skaityti moralus apie rū­ kymo blogybes.

Tai kita svetimo kailio forma. Kai buvau berniu­ kas, tėvai moralizuodavo mums. Pamenu vieną įdomų mūsų klinikoje apsilankiusios jaunos namų šeimininkės nuotykį. Ji pasiekė tokią stadiją, kai išbūdavo nerūkiusi visą dieną, tačiau vakare, kai jos dukra užmigdavo, su­ rūkydavo vieną ar porą cigarečių.

Vieną kartą, kai šiai namų šeimininkei pasitaikė ypatingai bloga diena, ji nekantriai laukė, kada galės parūkyti. Tačiau, lyg tyčia, jos dukrai, kuri paprastai užmigdavo vos atsigulusi, užmigti 23 prireikė daugiau nei valandos. Svarbi mintis, kurią noriu pasakyti - visi vaikai nekenčia rūkymo, kol neužki'mba patys.

Šioje planetoje nėra tokio vaiko, kuriam patiktų tai, kad jo tėvai rūko ir taip pat nėra tokių tėvų, kuriems patiktų mintis, kad jų vaikas galėtų rūkyti. Visiškai nestebintų, jei pažvelgtumėte į neginčijamus faktus apie rūkymą. Būtent tai ir padarykime. Vienintelė priežastis, dėl ko kas nors apskritai pradeda rūkyti - visi kiti jau rūkantys žmo­ nės. Tačiau kiekvienas tų rūkalių svajoja, kad geriau niekuomet nebūtų pradėjęs rūkyti.

Jie net įspėja mus nekvailioti. Jo autoriaus antrašte "Persirengimo kambarys" Olga Zipenyukas susitinka su kitam herojui MH iškart po treniruotės ir sukelia ją - šilta ir atsipalaidavusi - Frank pokalbį: pirmiausia apie paties treniruotę ir tada apie viską pasaulyje. Šiame kambaryje yra dailininkas ir direktorius Valstybinės galerijos Solyanka Fedor Pavlov-Andreevich. Kaip dažnai atsitiks čia "perpakavimo" sporto salėje? Kai gerbiu save, tada penkis kartus per savaitę.

Bet čia yra aplinkybių, aš esu beveik skrydžio palydovas, aš visą laiką skrendau. Ir skrydžio dieną neįmanoma sportuoti, tik jogoje. Kadangi skrydis silpnina imunitetą, kai skrendate, vis dar sergate. Ir kai sergate - negalite įkelti, kitaip jūs rimtai susirgsite. Skristi hellish yra žalingas - kaip aš kartais padaryti keturis transatlantinius skrydžius per mėnesį, tada aš žinau viską apie tai. Štai kaip Marija Candida de Melo buvo mokoma, mano Brazilijos ligonio gydytojas. Pirmasis - niekada nėra skonio šiukšlių.

Viskas, kas yra šeriama plokštumoje, nėra žinoma, kada ir tada atnešė į orlaivį. Aplinkoje tai yra vėdinama geriausiu, 30 proc.

Oro - kai durys tam tikrą laiką atidaro žemėje. Likusią laiką jis gyvena tai, kad keleiviai nukrito - daug įdomių ir ne visai studijavo roplių mokslo. Tai, beje, daugelio po Coaxal negalavimų priežastis. Tačiau pagrindinė problema nėra net ir pačiame maisto produkte - skrydžio metu visi vidiniai užsiliepsnojantys, tik penktadalis skrandžio darbų tūrio ir jis gali susidoroti su geriausiu, su trinu sriuba, bet tai yra retai skiriama lėktuvuose.

Ir kaip išeinate? Kiekviename oro uoste, kur aš dažnai einu, išvykimo zonoje yra įrodyta restoranas. Ten aš valgau, tiesiai prieš skrydį. Patikrino ir įrodė skrandį: taigi niekas nėra sugadintas.

Ir valgykite bent jau orlaivio maistą - kayuk. Galite išbandyti viską ant mano skrandžio, tai yra tarsi kristalų vaza: šiek tiek - atsisveikinti. Kokie kiti yra oro įsakymai? Pavyzdžiui, "Sao Paulo" - Buenos Airės, tik 2,5 valandos, - būtina gerti litrą skysčio. Tai nėra labai paprasta, tačiau svarbu. Aš visada atnešiu su manimi termoso orlaivį ir imbiero-citrinos organinės arbatos pakuotes ar rožinį.

Aš paimsiu porą citrinos dollak į stewardles, mes mesti juos į termosą, užpilkite verdantį vandenį - valandą vėliau jis nėra toks karštas, galite gerti. Pradedate paleisti į tualetą į skrydžio pabaigą, kad būtų normalu. Litro per dvi valandas? Kojos nėra išsipūsti? Aš įdėjau nedidelį lagaminą ant kojų, kuriai leidžiau priimti į saloną. Na, arba visiškai nuogas: aš pasiimsiu į avarinį išėjimą į pirmąją eilutę ir įdėkite kojas ant stjuardės, iš anksto susidūrę su juo.

Bandau pristatyti save į tą stjuardę. O taip! Jie visi tikisi man susituokti, o pagyvenę žmonės priimami. Esu tas atvejis, kuris ateina į visas galimybes: jaunas man atrodo jaunas, o patirtis gali atskirti savo akyse - tai reiškia, kad galiu tapti savo trečiąja santuoka, kuri, kaip žinote, amžinai. Gėjų-valdytojai tikisi man savo - aš juos šypsosi! Aš kažkaip skrido tuščiame lėktuve "British" ant magiško Maršruto Almatos-Londone.

Keleiviai buvo trys, jauni Simpot - Aš esu vieni, ir bolshaw skausmas skausmas - penki, visi gėjai penkiasdešimt, laukinių flirty. Žinoma, jie nežinojo, kad buvau tik dešimt metų. Įsivaizduokite, ką buvau.

Aš neslėpiau, man patiko ir garbinimas. Man nerūpi, kas mane myli - aš jį myliu. Gerai, važiavote toliau apie sveikatą.

Dėl transatlantikos reikia gerti 2 litrus. Kai aš skristi į Pavlik, - San Paulo prasme yra ne mažiau kaip 11, arba net valandų, nuo Dohos - visi Aš tvirtai einu į kilimą. Aš miegoju valandų beveik be pertraukos. Aš atsikeliu. Aš padarau pranajamą ir atlaisvinus. Aš geriu litrą karšto vandens su kalkėmis. Tada aš darau Asanos valandą - yra tokia vieta tarp salonų, seniausio skrydžio palydovo, su kuriuo būtina susitarti dėl jo visada leidžia.

Aš dažnai skrendau turkso, todėl Turkijos skrydžio palydovai vyksta ir aptarė mane, kartais užklupo. Tada gerti baltymų kratymą. Po to vėl, aš šokau vandenį ir, jei visiškai netyčia, aš nusipirkau avižiniai sausainiai - aš nusipirkau langelius Londone ir visada dėvėti kuprinėje - nes tai neįmanoma jį išbandyti, aš neliesiu Maria Candida. Nuo to momento, kai turite susitikimą su juo dėka visų šių priemonių, Jetlag buvo kažkada gyvenime, nors žemynai aš pasikeisiu bent kartą per mėnesį, arba tada du ir trys.

Laikinas paminklas 4, Igor Afrikyan nuotrauka Kokiu būdu tokia koncentracija atsirado ant jo kūno? Koncentracija visada buvo.

Bet kai aš pasukau 32, supratau, kas esu. Ne televizijos vedėjas, o ne gamintojas, o ne vyriausiasis žurnalų redaktorius, o ne PR, o ne parama mikrofonui įmonių partijoms, o ne tai.

Ir aš esu menininkas ir mano priemonė kalbėti garsiai - spektakliai. Ar buvo balsas? Ar tai pakeitė save ir vaikščiojo į Arkaną? Dirbau visiems pasaulyje, uždirbti savo keptuvę į pragarą. Jis išleido žurnalą "Hammer" - neseniai buvau sugautas už riebalų senyvo amžiaus dėdės rankovę ir pasakė, keistai žiūri į akis: "Vaikystėje, jūsų plakatas pakabino mano lovą". Aš vadovavau įmonių partijos ir programa "iki 16 ir vyresnių", Zhirinovsky atėjo į mane studijoje, o Nikas Safronovas davė man knygą, kurią bandžiau jį tris kartus, ir kiekvieną kartą, kai man buvo atvežtas, nes Buvo dovana.

Gavau pinigus už bendros kalbos ieškojimą su mano motinos mėgstamiausia Ksenia Sobchak priešais milijonus žiūrovų, o dabar požeminiai spektakliai repetuoja už šiuos pinigus. Mano trečia, atrodo, kad Vokietijos kuratorė Christina Steinbreker atėjo ir sakė: Klausyk, tai nėra teatras, tai yra spektaklis!

Ir aš tiesiog maniau, kodėl aš taip žaviu prieplauka Abramovičius ant arklio ir su balta vėliava? Paaiškėjo viską, kas buvo mano nepaaiškinama nuo vaikystės, visos šios nuolatinės valandos vienoje vietoje, pasikartojantis skirtingų žodžių - visa tai buvo spektaklis, aš tiesiog nežinojau apie tai. Ir tada Kristina išsiuntė man Romoje į kai kurių grupinės parodos, kur aš padariau savo pirmuosius rezultatus. Antrasis taip pat buvo keista, bet jau trečia, - dar keista, Londone - šaukė Hans-Ulrich, išskirtinio kuratoriaus nosį.

Aš sėdėjau nuogas ant grindų ir be galo kalbėjo apie tai, ką aš maniau savo galvoje, žiūri į skulptūros akis, pagamintą iš namų žiurkių - ir penkių laukinių žiurkių šios skulptūros. Ir neaiški, pavyzdžiui, sako: "Oi! Jums reikia. Pradėjo naują gyvenimą?

Ar žinote, ką aš jaučiau? Kaip ir ji gimė transseksualu, ji patyrė visą savo gyvenimą kažkieno lytį, ir tada aš staiga padariau grindų keitimo operaciją. Aš vaikščiojau į save, tapau savimi. Ir kai aš jį supratau, tuoj pat atėjo taika viduje, aiškumas už daugelio dalykų, o kūnas palaipsniui pradėjo įeiti į savo krantus. Taip, tai buvo m. Tikrai, bolshaw skausmas skausmas anksčiau? Prisimenu, kaip 92 bandžiau bent jau ką nors iš "Kommersant", kad išsiųstų į Austrijos Alpius, kad išbandytumėte garsaus prekės ženklo sportininkus - niekas bolshaw skausmas skausmas išgirsti, kad būtų būtina pakilti 7 val.

Ir jūs važiavote kaip laikrodis. Na, tai yra todėl, kad myliu viską nemokamai. Ir dabar aš myliu. Esu vienos didelės kultūros figūros, dabar pagyvenę ir legendinis, namų ūkis pasakė: kai jis sugrįžo su kelionėmis, jis turėjo skrybėlės deponavimą dušo ir tonų vienkartinių šlepetės iš savo bagažo.

Jis yra labai turtingas - tiesiog sėdi sovietinės kelionės sindromu. Aš, matyt, taip pat paveldėjau.

Taigi, kai išsiuntė mane, kad išbandytumėte batelius nemokamai, - ir aš buvau 15 metų, žinoma, buvo malonu. Ar mokote instruktoriui? Dešimt metų turiu trenerį - siaubingai kompetentingą dude, garbintą Dima Dovan. Mes pradėjome su juo "Repacklik" spalio mėn. Ir tada kartu persikėlė čia dėl bruto. Jis konkrečiai jis yra pilkas. Jūs einate į salę, pažiūrėkite - kas dar yra? Kodėl toks asmuo - ir instruktavimo forma? Dima iš neįtikėtinai protingos šeimos: tėtis, mama, sesuo ir brolis - visi pianistai.

Jo jaunystėje Dima baigė Gnesinskaya akademiją, skatino konkursus, bet tada vaikai pradėjo būti gimę vieni, - dabar yra keturi iš jų. Laimei, ne visi pianistai yra kai kurie smuikininkai ir laimėjo konkursus. Taigi Dima turėjo eiti uždirbti.

Jis pradėjo užsiimti pilatais ir funkciniu mokymu. Kvėpuojant, per minkštą pasiskirstymą, - ir visiškai uždrausti bet kokią chemiją, - DIMA pasiekiama labai greitai ir aiškūs kūno rezultatai. Mano kūnas yra įrankis. Aš kalbu per jį. Todėl aš neturiu kito pasirinkimo, jei norėjau jį į vandenį, supjaustyti į priekį ir apvaisinti, įrankis neveiks. Apibūdinkite savo vidutinį funkcinį mokymą. Jis visada susideda iš dviejų dalių.

Iš pradžių aš paleidžiu srautus: aš vairuoju bolshaw skausmas skausmas kūnu, aš žiūriu taip, kad nėra skylių, kad viskas būtų užpildyta. Aš stengiuosi eiti į specialią salę tempimui, nes ne visi sportininkai supranta, kas vyksta su asmeniu, kuris yra verta pora minučių su uždaromis akimis - ir kažkas atsitinka su juo, ir kas yra nežinoma.

Vejasi energiją? Bolshaw skausmas skausmas, kaip - pastangos? Na, tai ne visai apie valią - greičiau, apie bet kokius mioofcial reikalus, nėra esoterika. Tiesiog mūsų kūnas - maišelis: jūs suprantate, maksimaliai, rankas ar ten, galva - ir tada ne visada. Likusi gyvena nežinojimas ir stagnacija.

Bet kai pradėsite atidžiai perduoti įvairias katinas, įsiskverbti į kurčiųjų kampus, bolshaw skausmas skausmas pagyvina. Aš niekada neklausau muzikos, aš ne einu aplink salę su telefonu - aš sutelkiu dėmesį, aš einu į kiekvieną pratimą ir žinau, ko noriu iš jo.

Mano užduotis nėra priaugti svorio, aš nenoriu įveikti. Su augimo, mano įprastas svoris yra 76 kilogramai, turiu labai plaučių kaulą - tai yra, iš prigimties, aš esu bendras bakas. Ir jei dėl poros mėnesių nustoti daryti tiek daug ir mes sveriame. Ir mano užduotis yra pasverti 82, turiu ją palaikyti. Paleidė srautus, išsklaidytą energiją, kas toliau? Šildykite kūną ir užpildykite jį, aš pakilsiu.

Jis stovi ant 16 kvėpavimo rankų - tai jau yra fizinis užpildymas. Toliau eina padalinti - du pratimai ant krūtinės ir viena ranka arba ant bikepų, arba ant triceps.

Krūties: skirtingų variantų laidų trx, pilies svarmenys gulėti ant rutulio, hantelio laidai su skirtingų stendų, tiesiog niekada baras. Kodėl nerašote strypo? Rod - žudikas, mano kūnas nesilaiko prastai. Aš turėjau sužalojimą 19 metų - suspaudimo stuburo lūžis: nukrito atgal, rodydamas iš podiumo, nuo aukšto aukščio.

Aš net nežinojau apie šį lūžį, kai glomerulonefritas skauda sąnarius vaikščiojau su skausmu - turiu skausmo ribą, kurią aš esu dantis plaukioja be anestezijos. Po to turiu būti atsargūs pasirenkant arsenalą.

Ar yra nuolatinis pratimų rinkinys? Bicepsas visada yra lašas: aš pakelti hantelius su abiem rankomis, pirmiausia 22,5 kg 5 kartus, tada 17,5 iki Visos galios dalykai atlieka nuo keturių iki penkių metodų, įskaitant pašildymą.

Dieną, kai aš padarysiu triceps, kintančių keturių pratimų superset: traktorius simuliatoriaus atvirkštinio rankena, aš norėčiau trumpam strypui, ištraukiant nuspaudus alkūnių 12 kartų, dabar 36 kg vidutiniškai 36 kg vidutiniškai 36 kg. Tada ištraukite: arba labai platus sukibimas, DIMA palaiko kojas, paaiškėja tiek gravitron, arba siaurą sukibimą - penki metodai kartų. Arba yra dar vienas variantas: jūs kreipiatės į įrenginį, kur yra padaryta Raznaya traukos, praleiskite barbell apie skaitiklį nuo grindų, pakilkite po juo, patraukite savo rankas, pakabinkite ir patraukite jį, 15 kartų 5 metodai.

Tada šiame "Split" eina trx su laidais - aš su nedideliu svoriu, kaip ir 15 kg, bandau traukti į krūtinės projekciją, išspręsdamas vieną tiesią koją atgal į kojines, ir kitas į priekį, išlenktas į kelyje, sujungė atgal ir jokiu būdu nuleidžiant smakro. Ir ketvirtasis elementas yra sėdmenys.

Padaryti vadinamąjį Rumunijos troškimą su 50 kilogramų. Manau, kad Rumunijoje šis trokšta nedaro, visi šie pavadinimai yra kaip salotos Olivier, apie kurį Olivier niekada negirdėjo. Pavyzdžiui, Portugalijoje, karšto vandens su garbanotais raižytais citrina vadinama Carian, kuris yra "Rio de Žaneiro" rezidentas "ir pačiame Rio, niekas negeria tokio vandens gyvenime ir nežino apie tai.

Apskritai, padalinti nuo keturių elementų yra 20 minučių. Aš nesiliauju tarp požiūrių, man patinka ne švaistyti laiko, būti visiškai sutelkiant, keturi pratimai vyksta labai greitai - bet paaiškėja dieną, kai triceps. Tačiau bicepsas paprastai dešimt minučių ilgiau - minimalus "Split" rinkinys trunka pusvalandį. Ar tai krūtinė ir rankos ir kiti?

Welcome to Scribd!

Turiu dieviškąjį spaudą, turiu jums atgauti. Nenaudokite aklai. Jam nereikia beveik jokios priežiūros - aš darau kandidatą, kaip sakome Brazilijoje, kartą per savaitę, jei ne visai. Paprastai aš moku už dešimties minučių ciklą: pirmieji kartų iš eilės įstrižai - gulėti ant grindų, laistyti pėdą ant sienos su išlenktais keliais ir garbanotais. Antrasis atvejis yra ten, be pakilimo, 50 liftų nuleidimo ant trigubo kvėpavimo, tada apdaila - labai trumpi.

Po to spaudoje - ugnies, ir jūs swollen painful stiff joints prisiminti savaitę apie tai.

Turiu sunkių ir didelių kojų nuo gamtos - Maskvos metro aš lengvai susiduriu per bet kokio ilgio eskalatoriaus pakopą ir beveik neprarandant kvėpavimo. Bet mano asilas, kurį aš šiuo metu esu neabejotinai yra vaisių vaisiai. Vaisių auginami ilgai. Kiekvieną kartą, kai aš darau, padaryti sėdmenis, nes nuo gamtos asilas yra plokščias, kaip siena. Čia jaučiuosi, merginos aktyviai prisijungia prie mūsų interviu skaitymo. Tai yra iliuzija, kad tokie berniukai nėra įdomi.

Garsus faktas: moteris žiūri į pirmąjį dalyką už vyrų asilą dėl kokios nors priežasties. Todėl be bolshaw skausmas skausmas - niekur. Ir aš turiu kaliausė, aš pirmą kartą atrodau vyras mano akyse. Pratimai akims, beje, aš darau kiekvieną naktį prieš miegą. Tai yra viršslaurinis dalykas, jis siūlo užsakymą visame kūne.

Bolshaw skausmas skausmas akis. Svarbu ne perkelti jokio kito asmens, kitaip viskas yra daug. Pirmą kartą tai bus labai sunku. Antrasis pratimas, jie visi yra padaryti su savo akimis uždarytas, yra mokiniai iki ribos, tada iki ribos. Trečia: mokiniai paliko ribą teisę į ribą. Visi 20 kartų. Po to kūnas ateina su lanku ir jūs galite užmigti. Jūs sutrumpėjote su sėdynėmis ant akių. Sveiki sugrįžę. Yra penkios pratimai už sėdmenų, kurias man patinka.

Aš pradedu nuo didžiausio svorio - tai veislinės kojos simuliatoriuje, paprastai 70 kg - aš darau 12 kartų. Svarbu veisti labai lėtai ir riba - tada su bet kokiu svoriu bus prasmės.

Tada aš palaipsniui mažinu svorį - 65, tada 60, dar du kartus Mano padalijimas yra keturi metodai. Kitas pratimas už asilą galima padaryti be svorio: mes einame į grindis, įdėkite vieną išlenktą pėdą ant stendo ir kita tiesiogiai tiesiai į viršų ir pakilo, ištiesinimo apatinę nugaros dalį, 30 kartų ant kiekvienos kojos. Net ant sėdmenų aš padariau kojos galvos variantus su 12 kg svėrimo, vaikščiojimo kojos, ant tokio velcro - aš nežinau, kaip šis dalykas yra vadinamas.

Rusijoje tokie svoriai ICR yra daugiau nei kilogramai, yra beveik laiko, ir visuose kambariuose yra 12 Brazilijoje, ir 15 kg - ten žmonės yra labai atsargūs apie savo asilą. Brazilijoje, tuo daugiau asilas, temos garbė - nes Samba, nes sekso meilė. Moterys Šie didžiuliai turtai yra sugriežtinti ir pabrėžti, byrotus implantai - supertext prie plastikinių chirurgų.

Jūs sakėte, kad mokymas susideda iš dviejų dalių. Antroji pusė yra asana.